Croteo

Regulamin

1. Operatorem serwisu pod adresem https://croteo.pl, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest firma Croteo – Katarzyna Zych, zarejestrowana pod adresem Bošana 5, 23250 Pag, Chorwacja, numerem OIB 46188650523, adres e-mail: [email protected] zwany dalej Wydawca.

2. Wydawca umożliwia osobom fizycznym i prawnym, zajmującym się wynajmem i świadczeniem usług, zwanym dalej Właściciel, prezentowanie oferty usług turystycznych w obrębie serwisu i mediów społecznościowych Wydawcy

3. Odwiedzający Serwis internetowy, zwani dalej Gość mogą zapoznać się z ofertami Właściciela przez ich lokalizację na interaktywnej mapie, zamieszczone zdjęcia, opis i cennik.  

4. Regulamin określa zasady świadczenia usług Właściciela przez Wydawcę na rzecz Gościa z wykorzystaniem Serwisu internetowego. Regulamin nie znajduje zastosowania do relacji pomiędzy Właścicielem a Gościem. Wydawca nie ingeruje i nie odpowiada za relacje między Gościem a Właścicielem.

5. Właściciel i Gość akceptują Regulamin oraz Politykę prywatności, w momencie rejestracji konta w Serwisie internetowym

6. Właściciel i Gość po rejestracji konta w serwisie Wydawcy otrzymują dostęp do Panelu, dzięki czemu mogą swobodnie zarządzać swoją aktywnością. Wszelkie dane podawane Wydawcy podczas rejestracji oraz podczas korzystania z Serwisu internetowego powinny być aktualne, oraz zgodne z rzeczywistością.

7. Właściciel w momencie dodania pierwszej oferty w Serwisie internetowym potwierdza, że prowadzi działalność zgodnie z ustawą o działalności hotelarsko-gastronomicznej lub zgodnie z innymi obowiązującymi i towarzyszącymi przepisami ustawowymi Republiki Chorwacji.

8. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za brak uprawnień, wymaganych zgód i pozwoleń Właściciela, które regulują rynek turystyczny w Republice Chorwacji. Wydawca nabywa prawo do blokady konta w serwisie w trybie natychmiastowym oraz może dochodzić odszkodowania od Właściciela w przypadku zaistnienia szkód wynikających z takiej sytuacji.

9. Wydawca prowadzi działalność zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług w turystyce, tj. zgodnie z innymi obowiązującymi i towarzyszącymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi Republiki Chorwacji.

10. Wydawca zgadza się, aby Właściciel mógł swobodnie współpracować i zawierać umowy, zarówno ze swoimi stałymi Gośćmi, jak i osobami trzecimi zaangażowanymi w takie same lub podobne umowy jak ona (firmy konkurencyjne) i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń w tym zakresie.

11. Wydawca ma prawo do odrzucenia prezentacji oferty Właściciela w obrębie Serwisu internetowego i Mediów społecznościowych, które naruszają Regulamin Wydawcy, ogólnie przyjęte normy prawne i standardy bądź gdy oferta jest niekompletna.

12. Prezentacja oferty Właściciela w Serwisie internetowym i Mediach społecznościowych musi zawierać aktualne zdjęcia, informacje zgodne ze stanem faktycznym, cennik oraz na bieżąco uzupełniany kalendarz.

13. Właściciel w ramach funkcjonalności Serwisu internetowego może dodać oferty za darmo.

14. Właściciel ma możliwość wpływania na sposób prezentacji swojej oferty w wynikach wyszukiwania i stronie głównej Serwisu internetowego za pomocą pakietów promocyjnych.

15. Zarządzaniem i aktualizacją ofert Właściciela w Serwisie internetowym, kontaktem z Gośćmi zajmuje się on bezpośrednio po zalogowaniu z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej w Panelu.

16. Właściciel zobowiązuje się do realizacji rezerwacji zgodnie z terminami, cenami i postanowieniami podanymi w ofercie. Wydawca nabywa prawo do blokady konta w Serwisie internetowym, usunięcia oferty w trybie natychmiastowym oraz może dochodzić odszkodowania od Właściciela w przypadku niewywiązania się z rezerwacji.

17. Gość przed dokonaniem rezerwacji lub zakupu zobowiązani są do starannego zapoznania się z ofertą Właściciela i kalendarzem dostępności. Wydawca dokłada wszelkiej staranności, aby oferta Właściciela była czytelna i zrozumiała dla Gościa.

18. Ceny podane w ofertach Właścicieli prezentują orientacyjny koszt pobytu lub usługi. Dopiero kalkulacja za pomocą formularza rezerwacji prezentuje rzeczywisty koszt rezerwacji z uwzględnieniem terminu i ilości osób. Na tym etapie Gość informowany jest, w jakiej wysokości należy wpłacić zaliczkę, by rezerwacja była wiążąca.

19. Właściciel po otrzymaniu rezerwacji od Gościa za pośrednictwem Serwisu Internetowego ma 48 godzin na jej zatwierdzenie, po tym czasie zostaje ona anulowana i Gość nie ma możliwości jej opłacić. Oczekująca rezerwacja ustawia termin w kalendarzu oferty Właściciela jako niedostępny  do czasu wygaśnięcia lub odrzucenia. 

20. Opcja Szybka rezerwacja daje możliwość składania wiążących rezerwacji z pominięciem 48 godzin na jej zatwierdzenie przez Właściciela. O skorzystaniu z tej opcji decyduje Właściciel podczas dodawania oferty.

21. Po zatwierdzeniu rezerwacji przez Właściciela, staje się wiążącą. Gość zobligowany jest, by opłacić zaliczkę za rezerwację w czasie nie dłuższym niż 48 godzin za pomocą płatności online lub przelewem z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej w Panelu.

22. Wydawca od Gościa, którego rezerwacja została zatwierdzona przez Właściciela, pobiera zaliczkę w wysokości 30% całej kwoty rezerwacji. Wydawca dokonuje potrącenia za obsługę rezerwacji, przekazuje zaliczkę w ciągu 10 dni na rzecz Właściciela po zleceniu z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej w Panelu.

23. Po otrzymaniu zaliczki od Wydawcy rezerwacja staje się wiążąca i wymaga realizacji przez Właściciela zgodnie z ofertą i terminem. Pozostałą kwotę rezerwacji Właściciel rozlicza samodzielnie z Gościem. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, za rozliczenie pełnej kwoty rezerwacji między Gościem a Właścicielem.

24. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej i podatkowej za usługi świadczone przez Właściciela na rzecz Gościa. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Właściciela na rzecz Gościa.

25. Anulowanie przez Właściciela rezerwacji po otrzymaniu zaliczki od Wydawcy wiąże się ze zwrotem dwu krotności otrzymanej kwoty na rzecz Wydawcy. Taka sytuacja skutkuje blokadą konta w Serwisie internetowym i Mediach społecznościowych.

26. Gość może anulować rezerwację przed wpłaceniem zaliczki. Anulowanie przez Gościa rezerwacji po wpłacie zaliczki i jej zwrot jest możliwe tylko przed upływem 30 dni do terminu rezerwacji pomniejszonej o 10% wartości rezerwacji. Po upływie 30 dni do terminu rezerwacji zaliczka nie zostaje zwrócona, Gość ma możliwość zmiany terminu rezerwacji.

27. Do zwrotu zaliczki Gościowi zobowiązany jest Właściciel za pośrednictwem Wydawcy lub bezpośrednio. Rezygnację Gościa z rezerwacji i dane do zwrotu zaliczki należy wysyłać na adres [email protected] lub do Właściciela z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnej w Panelu. Zaliczka powinna zostać zwrócona w ciągu 7 dni.

28. Właściciel i Gość zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego wyłącznie w celach zgodnych z Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

29. Właściciel i Gość zobowiązuje się do zabezpieczenia urządzenia, z którego wykorzystaniem korzysta z Serwisu internetowego przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

30. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać po stronie Właściciela i Gościa w wyniku okoliczności niezależnych od Wydawcy.

31. Zakupy w Sklepie Wydawcy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U z 2014 roku, poz. 827) objęte są możliwością odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia towaru oświadczenie w formie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub przez odesłanie towaru na adres Wydawcy.

32. Opłaty za treści cyfrowe i usługi cyfrowe wpływające na sposób wyświetlania ofert Właściciela na Serwisie Internetowym nie podlegają zwrotowi zgodnie z dyrektywą UE 2019/770 z 20 maja 2019 roku. Właściciel może złożyć reklamację w formie wiadomości e-mail na adres [email protected].

33. Regulamin w tej formie i późniejszymi zmianami obowiązuje Właściciela i Gościa do momentu zgłoszenia o usunięcie konta na [email protected].

Serwis Internetowy – strona internetowa w domenie https://croteo.pl prowadzona przez Wydawcę

Wydawca – podmiot prowadzący Serwis Internetowy

Gość – użytkownik portalu korzystający z ofert Właściciela

Właściciel – osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi turystyczne na rzecz Gościa

 

 / 

Zaloguj

Wyślij wiadomość

Moje ulubione